Vot per correu

El dia 20 de novembre tots els valencians i valencianes majors d'edat estem cridats a les urnes per votar a les eleccions generals. És el nostre compromís amb la democràcia i per això és important que hi haja un bon nivell de participació. Si el dia de les eleccions, per qualsevol motiu, no pots estar al teu municipi, no et preocupes, pots votar per correu.

Com es sol·licita el VOT PER CORREU?

1. La sol·licitud del “VOT PER CORREU” s’ha de realitzar a qualsevol Oficina de Correus a partir del 28 de setembre i fins el 10 de novembre, inclòs.

La sol·licitud consta de la següent documentació:

  • Un imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral.
  • Un justificant de certificat (Imprès ordinari de correus per emetre qualsevol tipus de certificat)
  • Un sobre dirigit a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral (el destinatari ja hi és imprès).
  • Un full d’instruccions

2. Cal complimentar la documentació. En l’imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral cal indicar, ben clarament, el domicili dins el territori de l’Estat espanyol on a l’elector/a l’interessa rebre la documentació electoral per poder votar per correu.

Aquest imprès de sol·licitud de certificació d’inscripció en el Cens Electoral l’ha de signar l’elector/a.

3. Una vegada complimentada tota la documentació, l’elector/a l’ha de lliurar, personalment, fins el 10 de novembre, inclòs, a qualsevol Oficina de Correus, anant proveït del Document d’Identitat, del passaport o del permís de conduir originals (no fotocòpia).

Aquest tràmit és de caràcter gratuït.

Si l’elector/a està segur que el dia de les eleccions no serà a la localitat on li correspon votar o que no podrà presentar-se en aquesta data en la Mesa Electoral, recomanem que aquest tràmit de sol·licitud del vot per correu es faci amb la màxima URGÈNCIA possible, atès que la tramesa de la documentació electoral per poder votar pot patir algun retard i, en ocasions, aquesta documentació no arriba a temps al domicili que l’elector/a ha indicat.

Com es VOTA PER CORREU?

1. Una vegada l’elector/a ha fet la sol·licitud, les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, a partir del 31 d’octubre i fins el 13 de novembre, envien per correu certificat al domicili indicat per l’elector/a, tota la documentació electoral necessària per poder votar per correu.

Aquesta documentació consta de:

1. Una papereta de color blanc de cadascuna de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions al Congrés dels Diputats i un sobre de votació de color blanc, en el que s’introduirà la papereta escollida.

2. Una papereta de color sèpia amb els candidats que es presenten a les eleccions al Senat i un sobre de votació de color sèpia en el que s’introduirà la corresponent papereta.

ATENCIÓ!!!

La papereta de votació al Senat podrà anar impresa a doble cara, per tant és important comprovar-ho abans de marcar en aquesta papereta l'opció de vot.

En aquesta papereta s’ha de MARCA AMB UNA CREU fins a TRES candidats.

Perquè el vot siga vàlid, no s’ha d’escriure ni afegir res més a la papereta.

3. El certificat d’inscripció en el cens.

4. Un sobre en què figurarà la direcció de la mesa on li correspondria votar.

5. Un full explicatiu.

El justificant de recepció de la documentació electoral l’ha de signar, personalment, l’elector/a quan la reba, prèvia acreditació de la seua identitat. En el cas de no trobar-se l’elector/a en el domicili, se li comunicarà que haurà de presentar-se, personalment, a l’Oficina de Correus indicada, per tal de poder retirar la documentació electoral.

2. Una vegada rebuda la documentació electoral, l’elector/a ha d’introduir les paperetes de votació dins els respectius sobres de votació i els ha de tancar.

Els sobres de votació, juntament amb la certificació d’inscripció en el Cens Electoral, s’han d’introduir en el sobre on figura l’adreça de la Mesa Electoral on li correspon votar a l’elector/a.

Aquest sobre s’ha de certificar a qualsevol Oficina de Correus fins el 16 de novembre, inclòs. Aquest tràmit el pot fer qualsevol persona, no cal que el faça l’elector/a personalment. Aquest tràmit és de caràcter gratuït i no necessita segells.

És MOLT IMPORTANT tenir present que els electors/es que hagen sol·licitat el vot per correu, però que no hagen rebut la documentació electoral o no hagen pogut tramitar el vot per correu per qualsevol motiu, el dia de les eleccions no podran votar personalment davant la Mesa Electoral.